Projekt Chcę Mogę Potrafię (2008 rok)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie zakończył realizację projektu CHCĘ – MOGĘ – POTRAFIĘ współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z programu Kapitał Ludzki Priorytet VII- Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W okresie od 06.09.2008 do 06.12.2008 odbyły się zaplanowane w projekcie cykle szkoleń z zakresu: doradztwa zawodowego i psychologicznego, wizażu i stylizacji, obsługi kasy fiskalnej i komputera, HACCP. >>zdjęcia ze spotkania inauguracyjnego>>

W dniach 27-28.09.2008 r. odbyło się szkolenie w zakresie podstawowego kursu wizażu i makijażu profesjonalnego, które poprowadziła Pani Anna Andrzejewska, licencjonowany kosmetolog. Pierwszego dnia szkolenia Beneficjentki poznały wiedzę teoretyczną pozwalającą na prawidłowe wykonanie profesjonalnego makijażu dziennego i wieczorowego wraz z prawidłowym doborem gamy kolorystycznej, korektą kształtu twarzy, oczu i ust, zasady prawidłowej pielęgnacji oraz charakterystyki rodzajów cery. Drugiego dnia wiedza teoretyczna została wprowadzona w życie. Panie wykonywały makijaż dzienny i wieczorowy. Efekty pracy widoczne są na dołączonych zdjęciach. >>zdjęcia>>

W dniach 4-18.10.2008 r. odbyło się szkolenie w zakresie produkcji i obrotu żywnością (HACCAP), które poprowadziła Pani mgr inż. Barbara Sawicka. Celem szkolenia było przygotowanie realizatorów żywienia do praktycznego wdrażania, realizacji i prawidłowego dokumentowania systemu HACCAP. >>zdjęcia>>

W dniach 5-19.10.2008 r. odbył się kurs obsługi kasy fiskalnej. Kurs ten poprowadziła Pani Elżbieta Nieścierewicz. Beneficjentki poznały ogólne widomości o kasach fiskalnych oraz nabyły praktycznych umiejętności w zakresie obsługi kasy. >>zdjęcia>>

Szkolenie komputerowe odbyło się w sali komputerowej Gimnazjum w Michałowie w dniach 4.10-16.11.2008. Szkolenie poprowadził Pan inż. Włodzimierz Kaliszuk. Beneficjentki poznały podstawy obsługi komputera i systemu operacyjnego Windows, programów Word i Exel oraz podstawowe informacje na temat obsługi Internetu. Szkolenie zakończyło się egzaminem z umiejętności praktycznych.Beneficjentki uzyskały również pracownicze książeczki zdrowia.>>zdjęcia>>

Jak wynika z analizy przeprowadzonych po każdym szkoleniu badań ankietowych ocena przebiegu szkoleń została oceniona przez Beneficjentki jako bardzo dobra. Prowadzący szkolenia byli postrzegani jako profesjonaliści ( oceny od 5 do 6 ), rzetelnie przygotowujący się do zajęć. Beneficjentki projektu wyraziły chęć kontynuowania uczestnictwa w kolejnych edycjach projektu.

W dniu 16 grudnia 2008 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Michałowie odbyło się spotkanie opłatkowe, podsumowujące projekt CHCĘ – MOGĘ – POTRAFIĘ. Na spotkanie zostały zaproszone Beneficjentki projektu, osoby współpracujące przy realizacji zadań projektowych. Obecne także były osoby spoza projektu zainteresowane projektem bądź uczestnictwem w podobnych przedsięwzięciach. W trakcie podsumowano podjęte działania wobec Beneficjentów, wręczono certyfikaty ukończenia szkoleń oraz upominki Beneficjentom.
Beneficjentki serdecznie podziękowały Panu Wójtowi i osobom zaangażowanym w realizację projektu, cytując słowa Jana Pawła II „ Człowiek jest wielki nie przez to co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się innymi”. Podziękowały za trud i wysiłek włożony w projekt, który otworzył im drogę do większych ambicji, marzeń i celów oraz za wiarę w ich możliwości. >>zdjęcia>>

Podsumowanie projektu CHCĘ – MOGĘ – POTRAFIĘ

W projekcie CHCĘ – MOGĘ – POTRAFIĘ w roku 2008 wzięło udział 13 osób, z czego 11 osób ukończyło cykl szkoleń. Dwie osoby nie ukończyły projektu, w związku z czym z listy rezerwowej do szkoleń przystąpiły dwie dodatkowe osoby. Z 13 osób, które przystąpiły do działań projektowych 4 osoby podjęły pracę zawodową, co stanowi 31% ogółu.